پاسخ ( ۱ )

  1. کپی شناسنامه – کپی کارت ملی

    نمونه گرافیکی یا کپی یا تصویر از علامت درخواستی حداکثر در ابعاد ۱۰ در ۱۰

    در صورت نام لاتین  ارائه کارت بازرگانی الزامی ست.

    ارائه مجوز یا پروانه کار

ارسال یک پاسخ