نداشتن مدرک تحصیلی برای ثبت شرکت

سوال

اگر مدرک تحصیلی نداشته باشیم می توانیم شرکت ثبت کنیم؟ برای مثال شرکت در زمینه امور مالی و حسابداری.

پاسخ داده شد 0
اعظم 1 پاسخ 64 بازدید 0

جهت مشاهده پاسخ ها حساب کاربری خود را ارتقا دهید. ارتقا حساب کاربری