مدت زمان ثبت برند

سوال

ثبت برند چه قدر طول می کشد؟

پاسخ داده شده 0
Rfrf164 1 سال 3 پاسخ 769 بازدید 0

پاسخ ( ۳ )

 1. معمولا مدت زمان بررسی و تایید کارشناس اداره ثبت علامت از تاریخ ثبت اظهارنامه حدودا ۱۵ تا ۶۰ روز کاری می باشد. درصورتیکه نتیجه بررسی اظهارنامه تایید باشد، حدود ۳۰ تا ۵۰ روز بعد از اعلام آگهی نوبت اول، گواهینامه رسمی ثبت برند صادر خواهد شد. این ۳۰ تا ۵۰ روز شامل تشکیل پرونده فیزیکی و صدور دو نوبت روزنامه رسمی و پرداخت حق الثبت می باشد.

  بهترین پاسخ
 2. ابتدا به سایت sherkat.ssaa.ir مراجعه نمایید.

  در کادر سمت چپ به قسمت مرکز مالکیت معنوی مراجعه کنید. بعد از آن در قسمت خدمات الکترونیک به اداره ثبت علائم تجاری مراجعه و از قسمت اظهار نامه ی الکترونیکی به قسمت اول ثبت اظهارنامه ی علامت مراجعه نمایید.گزینه ی موافق هستم را انتخاب نمایید. مراحل ثبت اظهارنامه برای شما نمایش داده خواهد شد.وارد قسمت اول ( ورود اطلاعات اظهارنامه) شوید.نوع اظهار نامه را انتخاب نمایید.بعد از انتخاب قسمت اول افزودن مالک را انتخاب کنید.با توجه به نوع شخص ( حقیقی یا حقوقی ) مراحل را تکمیل نمایید.حتما باید به زبان فارسی باشد.

  در قسمت ثبت : درخواست ثبت یک اظهارنامه جدید را دارم ، انتخاب می کنیم و اطلاعات لازم را ثبت و بارگذاری می کنید.

  ظرف دو الی سه ماه کاری زمان از طریق کارشناس رسیدگی شده و نتیجه ثبت یا رد آن مشخص می شود.

  پس از رسیدگی در صورت ثبت

  تشکیل پرونده توسط وکیل با مدارک دریافت شده ابتدای قرارداد از موکل انجام شده و مراتب ثبت و واریز مبلغ نهایی به موکل اطلاعرسانی می شود .

  پس از واریز مبلغ نهایی توسط موکل به حساب دفتر

  • از طریق سایت روزنامه رسمی قوه قضائیه روزنامه رسمی ابتدایی علامت و واریز میلغ ( اینترنت بانک )انجام می شود.

  • پس صدور روزنامه طی ۱۰ روز کاری از طریق سایت زمان یک ماه علامت شروع میشود .

  • پس از طی یک ماه از صدور روزنامه رسمی وارد پرونده در سایت اداره مالکیت صنعتی شده توسط شماره اظهارنامه و رمز آن مبلغ نهایی بابت ده ساله انحصاری شده ( اینترنتی ) واریز میشود .

  • طی ۷ الی۱۰ روزکاری آگهی دوم صادر و وارد سایت روزنامه رسمی شده و مبلغ روزنامه دوم نیز(اینترنتی )  واریز می شود.

  • طی ۱۰ روز کاری پس از صدور روزنامه دوم توسط وکیل پرونده یک نمونه کپی از کلیه (آگهی تقاضای ثبت اولیه و روزنامه اول و آگهی ثبت دوم و روزنامه رسمی دوم ) مراجعه به اداره مالکیت صنعتی درخواست پروانه ده ساله انجام می پذیرد .

  • ظرف یک الی دو روز کاری پروانه صادر شده و اتمام کار و تحویل مدارک به موکل اطلاع رسانی می شود .

ارسال یک پاسخ