پاسخ ( ۲ )

 1. – مدارک ثبتی شرکت

  – آگهی و روزنامه آخرین تغییرات

  – کپی شناسنامه،کپی کارت ملی اعضاء هیئت مدیره

  – مهر شرکت

  • مدارک مورد نیاز جهت  اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقوقی)

  ۱-کپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و مهر شرکت
  ۲-تکمیل فرم اظهارنامه دریافتی از اینترنت
  ۳-کپی روزنامه تاسیس شرکت
  ۴-کپی آخرین تغییرات ثبتی شرکت در روزنامه رسمی ( در صورت وجود تغییرات)

  • مدارک مورد نیاز اخذ پلمپ دفاتر ( اشخاص حقیقی)

  ۱-تکمیل فرم اظهارنامه پلمپ دفاتر مهر و امضاء شده دریافتی از اینترنت
  ۲-کپی کارت ملی متقاضی
  ۳-کپی پروانه کسب و یا مجوز فعالیت کسبی
  ۴٫وکالتنامه یا معرفی نامه برای نماینده در صورتی که وکیل یا نماینده برای پلمپ دفاتر معرفی شده باشند.

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ