شرکت تعاونی

سوال

سال ۸۵ شرکت تعاونی تولید قطعات بتنی با سرمایه خوبی ثبت کرده،جواز تاسیس هم اخذ کردم. آیا امکان تغییر موضوع فعالیت شرکت تعاونی به تولید مواد غذایی و اخذ کارت بازرگانی وجود دارد یا خیر؟

0
دادفر 2 هفته 0 پاسخ 27 بازدید 0

ارسال یک پاسخ