پاسخ ( ۱ )

  1. ۱- تغییر مدیرعامل

    ۲- فوت دارنده کارت

    جهت غیرفعال کردن کارت باید به اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مربوطه مراجعه شود.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ