برای ثبت موسسات غیرتجاری نیازی به گواهی عدم سوپیشینه نیاز است؟

سوال

آیا برای ثبت موسسات غیرتجاری نیازی به گواهی عدم سوپیشینه نیاز است؟

0
azam_ch 4 هفته 0 پاسخ 45 بازدید 0

ارسال یک پاسخ