پاسخ ( ۲ )

 1. صدور کارت بازرگانی (حقیقی)

  • تکمیل فرم درخواست مجوز فعالیت بازرگانی توسط متقاضی، بررسی و تأیید آن توسط مدیریت بازرگانی .
  • معرفی متقاضی به مدیریت امور حقوقی و قراردادها (ثبت شرکتها) جهت طی مراحل ثبت دفتر بازرگانی .
  • ارائه در خواست کتبی صدور کارت بازرگانی و مدارک مورد نیاز دال بر ثبت دفتر در سازمان منطقه آزاد (اظهارنامه پلمپ دفاتر و اظهار نامه ثبت در دفاتر تجاری ).
  • بررسی مدارک و مستندات توسط کارشناس بازرگانی و تأیید مدیر بازرگانی .
  • معرفی متقاضی به اتاق بازرگانی آبادان یا خرمشهر جهت صدور کارت بازرگانی .
  • صدور کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و ارجاع آن به سازمان منطقه آزاد اروند.
  • تأیید مدیر عامل محترم سازمان منطقه آزاد اروند .
  • تحویل کارت بازرگانی به متقاضی.
  • جهت تمدید کارت بازرگانی مراحل ۱و۲ لازم نمی باشد.

  صدور کارت بازرگانی (حقوقی)

  • درخواست کتبی صدور کارت بازرگانی با سربرگ و مهر شرکت به مدیریت بازرگانی .
  • ارائه مدارک شرکت (شامل : اساسنامه ، اگهی تأسیس ، آگهی آخرین تغییرات ، مدارک شخصی مدیرعامل و مجوز بهره برداری بازرگانی).
  • بررسی مدارک توسط کارشناس صدور مجوزات بازرگانی و تأیید مدیریت بازرگانی.
  • معرفی کتبی مدیر عامل شرکت متقاضی به اتاق بازرگانی جهت صدور کارت بازرگانی .
  • ارجاع کارت صادر شده توسط اتاق بازرگانی جهت تأیید مدیر عامل محترم سازمان.
  • ارسال کارت بازرگانی به حوزه مدیرعامل محترم سازمان طی نامه ای ازطرف معاونت محترم اقتصادی و سرمایه گذاری جهت تأیید.
  • تحویل کارت به مدیر عامل یا نماینده بعداز ممهور نمودن آن به مهر برجسته سازمان.
 2. تابعیت ایرانی

  کارت معافیت و یا پایان خدمت

  سه سال سابقه تجاری

  مدرک دانشگاهی

  داشتن محل کار مطابق با قوانین

  نداشتن سابقه ورشکستگی برای متقاضی

  داشتن حساب بانکی معتبر

  ارائه اظهارنامه ثبتی

  ارائه مدارک فوق به مرجع تایید شده

  بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ