پاسخ ( ۱ )

  1. طبق قانون تجارت، وفق مقررات مربوطه ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ثبت شرکت باید حق تمبر سرمایه و یا به عبارتی نیم در هزار آن پرداخت گردد که این امر مستلزم تشکیل پرونده و دریافت کد اقتصادی ،شماره واحد مالیاتی ،کلاسه پرونده می باشد .
    پس از تشکیل پرونده فیزیکی طبق آئین نامه تبصره ۳ ماده ۱۶۹اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع قانون مکلفند با رعایت ظوابط و مقررات این آئین نامه و به ترتیبی که سازمان اعلام می نماید؛از طریق مراجعه به سایت http://www.tax.gov نسبت به ثبت نام کد اقتصادی اقدام نمایند سازمان موظف است پس از تکمیل فرایند ثبت نام مودیان در نظام مالیاتی برای آنها شماره اقتصادی تخصیص و کارت اقتصادی صادر نماید.

    بهترین پاسخ

ارسال یک پاسخ