سوال
با توجه به اینکه دربعضی از سازمان های ایرانی ایزو ۹۰۰۱ بجای مستندسازی بیشتر سند سازی می شود و پیاده سازی این استاندارد به شیوه درست صورت نمی گیرد، گذشته از مقوله رقابت، چه لزومی دارد سازمان های ایرانی اقدام به کسب گواهینامه ایزو ۹۰۰۱
پاسخ داده شده 0
1 سال 1 پاسخ 692 بازدید 0