سوال
ایا مدیر می تواند در دو شرکت مدیریت بنماید و این امر مفاسدی دارد؟ هر چند که ماده ١٢۶ داشتن سمت مدیر عاملی را در دو شرکت را ممنوع نموده است نظر اصلاحی چیست؟
پاسخ داده شده 0
3 ماه 1 پاسخ 165 بازدید 0

سوال
تبدیل شرکت سهامی عام به خاص و بالعکس درصلاحیت مجمع عمومی فوق العاده است اگر ادغام شرکت ها در حقوق تجارت ایران پذیرفته شده و در صلاحیت مجمع اخیر آیا مفید خواهد بود؟
پاسخ داده شده 0
3 ماه 1 پاسخ 120 بازدید 0

سوال
مدت مدیریت مدیران حداکثر ٢ سال می باشد. آیا پس از انقضا مدت مذکور مدیر می تواند به مدیریت خود ادامه دهد؟ به چه دلیل؟
پاسخ داده شده 0
3 ماه 1 پاسخ 118 بازدید 1