سوال
ایا مدیر می تواند در دو شرکت مدیریت بنماید و این امر مفاسدی دارد؟ هر چند که ماده ١٢۶ داشتن سمت مدیر عاملی را در دو شرکت را ممنوع نموده است نظر اصلاحی چیست؟
پاسخ داده شده 0
1 سال 1 پاسخ 779 بازدید 0